من میتونم پروپوزال تحقیقاتی در سطح آکادمیک در هر موضوع به خصوص رشته های علوم پزشکی و شاخه های مربوط به آن و باقی رشته ها با تایید عنوان برایتان انجام دهم.

قیمت و زمان کاربر اساس حجم کار موضوع توافقی میباشد .

هزینه بالا صرفا برآوردی از کیفیت کار بنده است.