من میتونم متن شما رو تایپ کنم .

تایپ متن های شما پذیرفته میشود .

هر صفحه 1000 تومان .