من میتونم برای شما جی میل و ایمیل بسازم .

در حال حاضر داشتن یک پست الکترونیک نیاز هر فردی است .

ساخت پشت الکترونیک جی میل و ایمیل پذیرفته میشود .

ساخت هر اکانت ایمیل و جیمیل با نام مورد نظر شما تنها 5000 تومان .