من میتونم با توجه به سطح زبان شما ویدئویی برای تقویت listening پیشنهاد دهم.

من تمایل دارم که برای ارتقا کیفیت زبان شما، به صورت رایگان ویدئوهایی را پشنهاد دهم تا پس از مشاهده آن ها و  تمارین مستمر و پیوسته ، به مرور، مهارت شنیداری زبان انگلیسی شما افزایش یابد.