من میتوانم تصویر سازی کودک برای کتاب کودک یا مجله با قیمت مناسب انجام دهم .