من میتوانم برای شما کارهای شما با اکسل انجام دهم .

اکسل  Excel

ارتباط داده های چند شیط یا جدول

ساخت نمودار

تحلیل داده ها

جستجوی یک داده ازیک شیط در شیط دیگر